↑ Return to O spolku

Poslání spolku

Proč jsme založili spolek a jaké má poslání.

Prvotní motivací a impulsem k založení spolku byla nejprve nespokojenost občanů v lokalitě Sever s katastrofálním stavem komunikací a nenaplněným slibem obce, že obec komunikace dokončí (Podrobnosti o problematice komunikací na Severu se můžete dočíst na jiném místě stránek ). Později se ukázalo, že starosta i zastupitelé řídí život v naší obci více než problematicky i v jiných oblastech.

První myšlenka, že by bylo vhodné hájit společné zájmy občanů založením sdružení nás napadla ve chvíli, kdy se projevilo chování nového zastupitelstva.   Od března 2011 totiž zastupitelé v čele se starostou Janem Havelkou začali uvádět nehorázné a nepravdivé výroky ve smyslu, že komunikace na Severu nejsou komunikacemi, ale pouhým polem s ornou půdou. Tehdy nám také vyhrožovali (jako potom ještě mnohokrát) tím, že u našich nově postavených domů nechají zrušit vydaná kolaudační rozhodnutí. A protože sám občan se v takové situaci může jen těžko bránit zlovůli našich mocných (chtělo by se říci nemocných, když si v paměti vybavíme ony výhrůžky), rozhodli jsme se s odstupem několika měsíců založit občanské sdružení nesoucí název Za spokojený život v Nové Vsi pod Pleší. Dne 12. dubna 2012 proběhla ustavující schůze sdružení. Občanské sdružení je řádně zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR pod čj. VS/1-1/86504/11-R ze dne 22. 11. 2011. Členem občanského sdružení se může stát každý z Vás. V současné době je nás 40 členů a mnoho sympatizantů, spoluobčanů naší obce.

V průběhu činnosti sdružení, kdy rada sdružení začala oficiálně jednat se zastupiteli obce ohledně komunikací Sever, se začaly na světlo světa dostávat skutečnosti ukazující na zcela zásadní, obec ohrožující, nedostatky v samosprávné činnosti obce. Tedy v činnosti zvolených zastupitelů, kteří nesou mimo jiné politickou odpovědnost za své konání. A protože základním právem všech občanů Nové Vsi je právo na veřejnou kontrolu těchto zastupitelů, začalo sdružení i na tomto poli hájit zájmy nejen svých členů a sympatizantů, ale všech občanů Nové Vsi v souladu s výše uvedenými cíli sdružení. O této naší činnosti Vás drazí spoluobčané informujeme v jiné části těchto stránek.

 V naší obci můžeme prožívat spokojený život jen tehdy, když:

- budeme chránit čisté životní prostředí,

- budeme prosazovat rozvoj obce v zájmu všech zde žijících občanů a ne jen úzké skupiny lidí,

- budeme žít ve společenské soudržnosti. Tím myslíme žít ve vzájemné soudržnosti a úctě mezi námi “náplavami”, tedy  nedávno přistěhovanými občany lokality Sever, se starousedlíky. Všichni dohromady naplňujeme význam výrazu “obec jako samosprávný uzemní celek”, kdy my všichni dohromady jsme rovnocennými občany Nové Vsi pod Pleší,

- budeme se snažit o rozvoj kulturního a společenského života ve obci,

- budeme pečovat o památky v obci a jejím okolí,

- se budeme vzájemně morálně, hmotně a odborně podporovat při  rozvoji obce s důrazem na zachování příjemného bydlení,

- budeme kontrolovat činnost obecního zastupitelstva, aby jeho činnost neohrožovala samu existenci obce.

Výše uvedené jsme tak promítli do čl. II. stanov našeho sdružení, k nahlédnutí zde: Stanovy_Spolku

Budeme rádi když se k nám přidáte, nebo když podpoříte naše snažení o spokojený život v Nové Vsi pod Pleší.

Napsat komentář